سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره آذری – دانشجوی دکتری آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – استاد گروه آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
صادق صابری مهر – کارشناسی ارشد آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
زهره حیدری – کارشناسی ارشد آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از دشت کیار در استان چهار محال و بختیاری می باشد. در این بررسی، پس ازتهیه مدل مفهومی دشت کیار، با داده های زمین شناسی، توپوگرافی و هیدرولوژیکی موجود، اقدام به شبیه سازی آبخوان با استفاده از مدل مادفلوگردید. تغییرات سطح آب با استفاده از آمار سطح ایستابی ۱۰ حلقه چاه پیزومتری موجود در محدوده مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تعیین پارامترهای آبخوان در اثنایفرآیند واسنجی مدل در شرایط جریان پایدار، اعتبار نتایج برای شرایط ناپایدار صحت سنجی شد. نتایج حاصل به صورت منطقه بندی پارامترهای هیدرودینامیکی سفره ارائه و همچنین بیلان سالانه دشت برآورد گشت.براساس تحلیل نتایج بیلان دستی و بیلان حاصل از مدل و با توجه به موقعیت خاص محدوده مطالعاتی و پتانسیلهای موجود، امکان تامین نیازهای آبی منطقه به منظور افزایش سرعت رشد اقتصادی فراهم بوده وتوسعه بهره برداری در محدوده مورد مطالعه امکان پذیر می باشد.