سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدباقر آقاجانلو – دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سین
حسین طبری –

چکیده:

بررسی میزان و نحوه تاثیر گرمایش کره زمین بر پارامترهای مختلف هواشناسی با مطالعه روند تغییرات مربوطه امکان پذیر می باشد. در این تحقیق روند تغییرات بارندگی در مناطق شمال و شمال غرب کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، داده های ماهیانه بارندگی برای دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۶۶ از ۱۰ ایستگاه سینوپتیک موجود در مناطق مذکور تهیه و روندهای تغییرات موجود در این داده ها با استفاده از دو آزمون ناپارامتری کندال و اسپیرمن مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت، روندهای معنی دار موجود در داده ها معین شده و مورد بحث قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیشتر سری های زمانی بارندگی دارای روندهای کاهشی بوده که این روندها در اغلب ماه ها معنی دار نمی باشد. از بین ایستگاه های مورد مطالعه، بیشترین روندهای کاهشی معنی دار در مقادیر بارندگی در ایستگاه تبریز مشاهده گردید. نتایج این تحقیق در زمینه برنامه ریزی جهت تامین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی در سال های آینده و نیز ایجاد تغییرات لازم در الگوی کشت قابل استفاده می باشد