سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کاهش لایه اوزون باعث افزایش میزان پرتو UV در سطح زمین شده و مشکلاتی برای موجودات زنده بوجود اورده است. در میان موجودات زنده گیاهان به دلیل احتیاج اجتناب ناپذیرشان به نور برای فتوسنتز، بیشتر تحت تاثیرUV قرار می گیرند. کاهش میزان پروتئین و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه کلزا تحت تابش اشعه UV-B مشاهده گردیده است. در پاسخ به افزایش تولید رادیکالهای آزاد ظرفیت و فعالیت سیستم دفاعی آنزیمی افزایش می یابد. اولین آنزیم پاکسازی کننده گونه های فعال اکسیژن آنزیم سوپراکسیددیسموتاز می باشد. این آنزیم سبب تبدیل یون سوپراکسیدO2- به پراکسید هیدروژنH 2 O2 می شود. در این مطالعه الگوی افتراقی ژن سوپراکسیددسیموتاز تحت تنش پرتوتابی UV-B در کلزا ارزیابی شد. این مطالعه بر روی گیاه کلزا به صورت تکراردار و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار UV-B و ۵ تکرار انجام شد. به منظور ارزیابی بیان این ژن با استفاده از تکنیک نورترن بلات پروب رادیواکتیو کلون سوپراکسیددسیموتاز بکار گرفته شد. اعمال پرتوتابی UV-B با افزایش فعالیت ژن سوپر اکسید همراه بود. نتایج نهایی تجزیه و تحلیل مولکولی نشان داد گیاه در یک واکنش دفاعی با افزایش فعالیت ژن سوپراکسید دسیموتاز سبب کاهش غلظت یون سوپراکسید و در پی آن حفاظت سلول در برابر تنش اکسیداتیو می شود