سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید لطفی ماوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سمیه صمدی ممان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز در مزارع کلزا پاییزه، آزمایشی در به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۸ و ۸۹ در شهرستان تاکستان طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت در دو سطح و روشهای مختلف کنترل علفهای هرز در ده سطح بود. به منظور ارزیابی تیمارهای آزمایشی یک مرحله نمونه برداری از علف های هرز بعد از اعمال تیمارهای آزمایشی انجام گرفت و بر اساس آن درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که سطوح مختلف علفکش تأثیر بسیار معنیداری بر کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز داشتند . اثر ساده الگوهای مختلف کاشت و اثر متقابل تیمارهای آزمایشی معنی دار نشد . نتا یج همچنین نشان داد، در بین تیمارهای مختلف کنترل علفهای هرز، تیمار وجین دستی بیشترین درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز را و استفاده از علفکش ترفلان کمترین میزان کنترل علفهای هرز را داشت که در گروه آماری جداگانه ای نسبت به یکدیگر قرار داشتند. در بین علفکشهای آزمایشی مخلوط علفکشهای ترفلان+ گالانت سوپر + لونترل بیشترین میزان کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز را داشت.