سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
حجت اسفرم مشگین شهر – دانش آموخته های کارشناسی ارشد زراعت
یوسف آقایف – آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
میرعلی سیدمعصومی – عضو نظام مهندسی کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

اینتحقیق به منظور شناسایی ارقام مختلف دیپلوئید و الوتتراپلوئید پنبه درمدت یک سال انجام گردید پساز انجام الکتروفورز عمودی پروتئین های دانه ارقام مورد مطالعه مجموعا۳۱ موقعیت برای تشکیل نوارهای پروتئین تشخیص داده شد میانگین تعدادنوارهای تشکیل شده برای هرگونه متفاوت بود ودرداخل هرگونه ارقام دارای نوارهای متفاوتی بودند بین ارقام گونه های دیپلوئید دنیای قدیم تفاوت قابل ملاحظه ای از نظر تعداد نوارها و میانگیننوارها مشاهده گردید بطوریکه میانگین تعداد نوارها درارقام گونه G.herbaceum 25نوار و درگونه G.arboreum20 نوار بود چنین تفاوتی بین ارقام گونه های الوتتراپلوئید نیز بوضوح دیده شد بطوریکه میانگین تعداد نوارها در ارقام گونه G.barbadense 21 نوار و درگونه G.hirsutum 17 نوار بود درمیان ارقام دیپلوئید دنیای قدیم رقم بنفش کرمان بیشترین نوار ۲۷نوار و رقم ایران -۱ کمترین نوار ۱۵ نوار را به خود اختصاص دادند درگونه های الوتتراپلوئید نیز رقم T-14 بیشترین نوار ۲۳ نوار و رقم تاشکند-۱ کمترین نوار ۱۵ نوار را نشان دادند حرکت نسبیRelative Mobity برای اولین موقعیت نوار برابر با ۰/۱۲ و آخرین موقعیت نوار برابر با ۰/۸۴ بود.