سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه محیط زی

چکیده:

امروزه حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از جاذبه های طبیعی موجود در آن برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بسیار پرهزینه است. از این رو بیشترکشورها برای تامین منابع مالی و جبران هزینه ها می بایست بحث گردشگری را در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده خود ترویج دهند ،شاخص اقلیم آسایش گردشگریTourism climate index شاخصی است که به طور سیستماتیک تأثیر عناصر اقلیمی را بر گردشگری مشخص می نماید. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری و همچنین با استفاده از امکانات GISدر میان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای و ترکیب نقشه ها، زمان های مساعد جهت حضور گردشگران در منطقه حفاظت شده ملوسان دراستان همدان مشخص شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به میانگین هفت پارامتر اقلیمی در ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی درون و اطراف استان همدان و منطقه حفاظت شده ملوسان در سال ۱۳۸۹ بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، شاخص اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده ملوسان در ماه های اردیبهشت،تیر، مرداد و مهر دارای شرایط عالی و مطلوب می باشد و در ماه های شهریوروخردادشاخص اقلیم آسایش گردشگری منطقه دارای شرایط ایده آل و رتبه ای بالا بوده و این ماه ها بهترین ماه برای حضور گردشگران می باشند.