سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
زهره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از داده های هواشناسی (پارامترهای میانگین دمای ماهانه و رطوبت نسبی) دوره آماری ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۵) شرایط اقلیم آسایش اراک، تفرش، شازند، ساوه به وسیله شاخص رطوبتی – حرارتی ارزیابی گردید. طبق نتایج بدست آمده در شهرستان اراک در طی ماههای خرداد، تیر، مرداد از هوای مطبوع (۱۵ تا ۱۹٫۹) برخوردار است . بنابراین برای گردشگری و کلیه فعالیتهای انسانی و آسایش حرارتی مناسب است. و شهرستان تفرش در ماههای خرداد، تیر و مرداد دارای هوای مطبوع است و برای آسایش انسان و انجام فعالیتهای بدنی و گردشگری، طبیعیت گردی بسیار مناسب است. همانطور که از شکل شماره (۳) منتج می شود شهرستان ساوه طی ماههای ا ردیبهشت، خرداد، تیر مرداد و شهریور هوای مطبوعی را تجربه می کند و برای آسایش انسان و ا نجام کلیه فعالیتهای انسانی بسیار مناسب است. و می توان برای مسافرت در این ماهها به شهرستان ساوه اقدام نمود. طبق شکل شماره (۴) شهرستان شازند، طی ماههای دی، بهمن، اسفند و آذر، دماهای زیر صفر را تجربه می کند و از نظر شاخص رطوبتی- حرارتی هوا خیلی سرد است و برای آسایش انسان و فعالیت او مناسب نیست. در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد و آبان هوای شازند سرد است. و طی ماههای مرداد، شهریور، مهر از نظر شاخص، هوای مطبوعی دارد و برای آسایش حرارتی انسان و ا نجام فعالیتهای انسانی بسیار مناسب است.