سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
مجید صوفی – عضو هیئت علمی حفاظت خاک و آبخیزداری- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

این تحقیق در نظر دارد تا نتایج کاربرد روش استاندارد WOCAT در ارزیابی فنآوریهای انجام شده در عرصه حوزه آبخیز هزارگره در استان فارس را ارائه نماید. برنامه WOCAT یک شبکه جهانی از همکاری موسسات ی است که از سال برای تدوین و استانداردسازی اطلاعات از طریق جمعآوری، تشریح و به دست آوردن دادههای قابل قبول از نمونه های موفق فن آوریها، راهکارها و حفاظت آب و خاک جهان میباشد. این برنامه اطلاعات کاملی از ویژگیهای فیزیک ی آبخیز،اقدامات بکار رفته، محیط انسانی، نگهداری اقدامات و مشکلات موجود را تهیه میکند. در این مطالعه ارزیابی میزان تاثیر عملیات بیولوژیک شامل کپهکاری، بذرکاری، بذرپاشی و اعمال عملیات مدیریتی در کاهش فرسایش و رسوب در زیرحوضه هزارگره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی در این حوضه نشان از موفقی ت در جنبه های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی دارد. افزایش پوشش گیاهی و اعمال مدیریت قرق در این حوضه باعث افزا یش کمی و کیفی آب،رطوبت خاک، بیوماس، نفوذپذیری، بهبود جمعشدن رواناب سطحی، کاهش تلفات خاک و … شده است . از نظر اقتصاد ی میتوان به تاثیرات مستقیم این اقدامات بر افزایش درآمد حاصل از تولید علوفه، ارزش بذور جمع آوری شده، اشتغال زایی ،آب نفوذیافته و افزایش سطح و تغییر الگوی کشت اشاره نمود . کمبود اطلاعات ر ی ز و دقی ق مطابق با روش استانداردWOCAT سبب محدودیت استفاده از برنامه جهانی WOCAT در ارزیابی اقدامات این حوضه میگردد. پیشنهاد میشود WOCATتهیه شود، تا بتوان ارزیابی فنآوریها را به شکل یکسان و یکنواخت انجام تا در سایر کشورها از دانش بومی ایران استفاده نمود.