سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهریار بازیاری – دانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی – دانشگاه تهران
امیر قائدی – دانشگاه آزاد اسلامی داریون

چکیده:

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه باد و خورشید به منظور تولید برق در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است. اما منابع این انرژیها (سرعت باد و تابش خورشید) دارای عدم قطعیت بوده که سبب شده استبرق تولیدی آنها گاه به گاه ۱ بوده و نتواند به طور دقیق پیشبینی ۲ گردد. از آنجا که تولید توان این انرژیها ممکن است در برخی مواقع از میزان بار مورد نیاز کمتر باشد این منابع به صورت متصل به شبکه و یا در کنارذخیرهکنندههای انرژی استفاده میشوند. هزینه سرمایه- گذاری مزرعه خورشیدی مبتنی بر سیستم فتوولتاییک زیاد میباشد؛ به همین منظور در این مقاله یک ارزیابی اقتصادی صورت گرفته و امکان استفاده از نیروگاهفتوولتاییک متصل به شبکه، به منظور تأمین بار جزیره قشم، در حالتهای بدون ردیاب و همچنین مجهز به سیستمهای ردیاب تک محوره و دو محوره از نقطه نظراقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه هزینههای سرمایهگذاری، نصب و هزینه بهرهبرداری نیروگاههای فتوولتاییک و همچنین جریمه انتشار گاز دی – اکسید کربن نیروگاههای حرارتی شبکه در نظر گرفته شده است. به علاوه امکان کاهش پیک بار شبکه در زمانی که نیروگاه فتوولتاییک بخشی از بار جزیره را تأمین میکند بررسی شده است