سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عامری – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ایران
حامد خانی سانیج – عضو هیات علمی پژوهشکده حملونقل

چکیده:

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی راهها به مرور زمان گسترش مییابد و متولیان راهسازی و راهداری کشور نیز با تأثیرپذیری از این موضوع هرچه بیشتر از این مصالح استفاده میکنند. بنابراین آگاهی از مزایای اقتصادی ژئوتکستایلها نقش مؤثری در تصمیمسازی مسئولان برای کاربرد این مصالح دارد. در این تحقیق ارزیابی اقتصادی بر اساس قیمتهای سال ۷۸۳۱ و سال ۷۸۳۱ و با توجه به معادل سازهای بر اساس ضخامت آسفالت انجام شده است. در این تحقیق از نتایج تحقیق دیگری در پژوهشکده حملونقل برای تعیین ارزش سازهای مصالح ژئوتکستایل با استفاده از روشهای غیرمخرب استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق براساس قیمتهای سال ۷۸۳۱ با توجه به وارداتی بودن اکثر مصالح ژئوتکستایل و قیمت پایین آسفالت توجیه اقتصادی قابل توجهی را برای این محصولات نشان نمیدهد ولی ارزیابی اقتصادی در سال ۷۸۳۱ نشان دهنده تاثیر مثبت سیاست هدفمندسازی یارانهها در توجیه اقتصادی کاربرد این مصالح است.