سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید برکی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
رضا قربانی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن فیضی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

چکیده:

امروزه استفاده گسترده از انرژیهای فسیلی در نظام های زراعی متداول سبب گردیده تا چالشهای جدیدی پیش روی بشر قرار گیرد و کشاورزان را وادار نماید تا درچگونگی بهره برداری از منابع انرژی به ویژه منابع انرژی تجدید ناپذیر تجدید نظر نموده و میزان وابستگی خود به آنها را کاهش دهند. هدف از این مطالعه مقایسه تولید محصول جو آبی در دو مقیاس مزارع کوچک ( نظام زراعی کم نهاده) و مزارع بزرگ (نظام زراعی پرنهاده) بود که طی آن فاکتورهای کارآیی مصرف انرژی ، نسبت سود به هزینه و میزان استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر مورد مطالعه قرار گرفت.داده های این مطالعه از سطح ۵۲ مزرعه کوچک و ۵۲ مزرعه بزرگ از طریق چهره به چهره در سال ۱۳۹۰ جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی در نظام زراعی کم نهاده ۱۸۷۵۰/۷۳مگاژول و در نظام زراعی پرنهاده ۵۰۶۹۶/۳مگاژول درهکتار بود . کل انرژی ورودی به نظام های زراعی فوق به انرژیهای مستقیم ، غیر مستقیم ، تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تقسیم شد که میزان آنها در کل مزارع جو منطقه به ترتیب درصد بدست آمد.