سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب اله جعفری – سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه
ایمان گرامی مقدم – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه۳
مهران فرمانی – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه

چکیده:

سد و نیروگاه مارون در شمال شهرستان بهبهان و بر روی رودخانه مارون قرار دارد. هم اکنون ظرفیت تولید نیروگاه آن ۷۵ مگاوات میباشد که طرح توسعه واحد دوم این نیروگاه با ظرفیت ۷۵ مگاوات دیگر در دست اجرا اس ت. اجرای این طرح اثرات زیادی بر نحوه برنام هریزی منابع آب، برنامه تولید و در نهایت درآمدهای ناشی از تولید انرژی نیروگاه خواهد داشت، همچنین بر شرایط آبیاری زمی نهای پایین دست نیز موثر است. در این تحقیق با شبیه سازی وجود واحد دوم نیروگاه مزبور اقدام به برنام هریزی منابع آب و برآورد افزایش تولید و درآمد حاصل از آن کر د های م. استفاده بهینه از مخازن سدهای آبی مه مترین اولویت بهرهبرداری سازمان آب و برق خوزستان است. با توجه به این موضوع، طرح دو واحدی کردن نیروگاه مارون جز برنامههای این سازمان قرار دارد. با انجام این امر نحوهی بهرهبرداری از مخزن دریاچه مارون دستخوش تغییراتی م یشو د. تاثیر مثبت بر پایداری ولتاژی شبکه، افزایش تولید پیک و استفاده بهتر از آب در هنگام پر آبی از جمله نتایج مثبت این امراست