سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز بهمن یار – مدرسدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، کارشناس ارشد اقتصاد
امین صداقت – مهندسشرکتملی حفاری ایران، کارشناسارشد مهندسی نفت

چکیده:

متخصصین و برنامه ریزان انرژی در دنیا اتفاق نظر دارند که انرژی های تجدید پذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند. بدون شکامروزه انرژی از ارکان بسیار مهم حیات اقتصادی، صنعتی و علمی کشورهای جهان می باشد که بدون آن زندگی صنعتی و حتی غیر صنعتی ممکن نیست. تجربه دهه های اخیر نشان می دهد که با توجه به افزایش سطح مصرف انرژی در جهان و ذخایر محدود سوخت فسیلی دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود اگر چه نفتو سایر سوخت های فسیلی می توانند حداقل تا صد سال آینده نیز نیازهای انرژی دنیا را تأمین کنند، اما چالشعمیق تری که نظام انرژی جهان را شکل خواهد داد مسائل زیست محیطی می باشد. از طرفدیگر صادرات منابع نفتو گاز، اقتصاد ایران را به درآمدهای حاصل از صدور منابع یاد شده وابسته کرده است. بدیهی استپایان پذیر بودن این منابع در کنار اهمیت یافتن مسائل زیستمحیطی قطع این وابستگی را امری ضروری ساخته است که در این راستا باید تا حدودی به بررسی سایر جایگزین های نفتو گاز پرداخت. در این مقاله انواع انرژی ها، مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند و مزایا و معایب آن ها نظیر مسائل اقتصادی، مسائل زیستمحیطی و… ارائه گردیده است، برخی از مهمترین مسائل و مشکلات پروژه های انرژی های تجدید پذیر در ایران شامل: نبود قوانین ملی و محلی در ارتباط با انرژی های تجدید پذیر، عدم آشنایی برنامه ریزان ملی با کاربرد این نوع از منابع انرژی، ضعفمدیریتمنابع انسانی وعدم توانایی در انتقال تکنولوژی می باشد. همچنین در این مقاله برآورد هزینه ساخت، فضای مورد نظر برای ساختو در بعضی از موارد شهرها یا مکان هایی در ایران که می تواند برای بهره برداری از بعضی از انواع انرژی مورد استفاده قرار گیرد بیان شده است.