سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادل غلامی – دانشکده انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران- ایران
محمدصادق قاضی زاده – دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران- ایران
سیدجواد میررضایی رودکی – دانشکده انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران- ایران

چکیده:

استفاده از سیستمهای سهگانه تولید برق، سرما و حرارت برای تامین برق، سرما و حرارت، چون که یکی از (CCHP)راه حلهای ممکن برای افزایش بازده و کاهش آلودگی های زیست محیطی میباشند به سرعت در واحد های مسکونی در حال افزایش میباشند. در این مقاله برای یک آپارتمان نمونه در تهران با در دست داشتن دیماند حرارتی، سرمایی و الکتریکی و با ارزیابی اقتصادی ظرفیت بهینه و رژیم کاری موتورگازسوز تعیین شده است. مسئله با هدف ماکزیمم کردن سود خالص سالانه با روش حل غیر خطی آمیخته با عدد صحیح به کمک نرم افزارGAMS حل شده است. و همچنین ظرفیت بهینه و رژیم کاری بویلر کمکی و چیلر جذبی بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده ازCCHPبر پایه محرکه اولیه موتور گازسوز برای واحدهای مسکونی اقتصادی می باشد. در پایان کارایی طرح درسناریوهای مختلفی با توجه به تغییرات پارامترهای مهم ( قیمت سوخت، تعرفه برق شبکه و قیمت برق فروشی به شبکه) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تغییر این پارامترها تاثیر بسزای روی عملکرد سیستم دارند.