سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خلیل چوکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستای،دانشگاه پیام نورا
امامعلی عاشری – استادجغرافیا،دانشگاه پیام نورارومیه

چکیده:

ایجادبازارچه های مرزی برای توسعه مراودات اقتصادی بین مرزنشینان ایران وکشورهای همسایه، یکی ازبزرگترین اقدام های ایران دردهه اخیربوده است.که بااثرگذاری بربنیانهای اقتصاد روستایی، اثرات وپیامدهای اقتصادی گوناگونی رادرپی داشته است.اهداف مطالعه حاضربررسی آثاراقتصادی بازارچه های مرزی بروضعیت اشتغال،درآمد،سرمایه گذاری دربخش کشاورزی،صنعت وخدمات،افزایش تولیدات زراعی ودامی،تامین نیازهای اولیه ونیزکاهش قیمت کالاهای ضروری خانوراهای روستایی ساکن درپیرامون بازارچه مرزی کیله درشهرستان سردشت می باشد.روش تحقیق بکارگرفته شده توصیفی وتحلیلی است که بااستفاده ازداده های عینی وذهنی منتج ازپرسشنامه تکمیل شده ازپیله وران شاغل دربازارچه ومسئولین وشورای اسلامی روستا انجام شده است. باتوجه به اینکه متغیرهای موردنظرکمی وکیفی وداده های جمع آوری شده ازمقیاس نسبی ورتبه ای براساس طیف لیکرت برخورداربوده اند ازآزمونهای پارامتری نظیرهمبستگی( پیرسون) وناپارمتری وناپارامتری مانند آزمون همبستگی(اسپیرمن وکای اسکوئر وفی)برای تحلیل داده هااستفاده شد. براساس ارزیابی حاصله ازپرسشنامه ها ومصاحبه با پاسخگویان وجمعیت روستایی شاغل دربازارچه این نتیجه حاصل شد که اثرات اقتصادی بازارچه بربهبود وضعیت معیشت،درآمد ورفاه خانوارهای روستایی خیلی کم بوده است.دلیل اصلی آن رسمی نبودن بازارچه وعدم ورودکالا ازمبادی آن،دوطرفه نبودن بازارچه ها بین دوکشورایران وعراق ونابرابری درسودآوری مبادلات به نفع اقلیت روستاییان( پیله وران) به ویژه پیله وران شهری وسهم به مراتب کمتربرای اکثریت روستاییان(کارگران) را میتوان ذکر کرد.