سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل غلامی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور – ایران
آبتین عطایی – گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ایران
محمدصادق قاضی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور – ایران

چکیده:

سیستم های تولیدپراکنده برق به ویژه دربخش صنعتی اخیرامطرح شده اندوپیش بینی می شود.روزبه روزبرتعدادشان افزو ده شود.مصرف کنندگان صنعتی علاقه مندندکه ظرفیت بهینه این سیستم هارابرای واحدشان بدانند. دراین مقاله یک سیستم هیبریدی توربین بادباموتور گازسوزشبیه سازی شده است .موتورگازسوزکه باتوربین بادترکیب شده است.به عنوان پشتیبان عمل می کند.تاسیستم هیبریدی درهمه شرایط پاسخگوی دیماندمصرفی مصرف کننده می باشد. مسئله باهدف بیشینه نمودن ارزش فعلی خالص طرح ازدیدسرمایه گذار باتوجه به قوانین موجوددر ایران حل شده است.درپایان کارایی طر ح درسناریوهای مختلفی باتوجه به تغییرات قیمت سوخت ،بهای برق فروشی به شبکه ،هزینه های اولیه ومتغیرموتورگازسوزوتوربین بادموردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهدکه این پارامترهاتاثیرزیادی درعملکردسیستم دارند