سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی سروری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
مریم قره چائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

چکیده:

امروزه بتن سبک به عنوان یکی از فناوری های نوین ، بعنوان جایگزینی مناسب و مکمل برای بتن معمولی شناخته شده و به منظور کاهش وزن سازه بکار میرود. معمولا افزایش هزینه ناشی از اعمال تمهیدات ویژه در ساخت بتن سبک به ازای هرمتر مکعب، با کاهش بار مرده و افزایش مقاومت بتن جبران میگردد. کاهش بار مرده در سازه موجب کاهش نیروی ناشی از زلزله و در نهایت کاهش ابعاد مقاطع میشود، از این رو صرفه جوییدر ساخت اعضای سازهای میتواند جبران اضافه هزینه ناشی از ساخت بتن سبک را نماید [ ۱]. در این پژوهش ابتدا ۲۰ طرح مخلوط بتن سبکدانه سازهای ساخته شدند و باتوجه به ۳ پارامتر مقاومت فشاری، چگالی و هزینه مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از طرح مخلوط بتن سبکدانه برتر و بتن معمولی، مدل سازهای ۳ قاب ۳ ۹ و ۱۸ طبقه در نرم افزارETABS ساخته شده و مورد تحلیل و طراحی قرار گرفتند. پس از مقایسه نتایج مشاهده شد که مقدار بتن و آرماتور مصرفی در سازههایی که با بتن سبک طراحی شدند بسیار کمتر از مقادیر مشابه در سازههایی است که در آنها از بتن معمولی استفاده شده است و این تفاوت با افزایش ارتفاع سازه بیشتر میشود. در نهایت با انجام آنالیز قیمت مشاهده شد که استفاده از بتن سبک با وجود بیشتر بودن قیمت واحد حجم آن ، باعث اقتصادی تر شدن طرح می شود