سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر قلیزاده مجنده – مهندسی عمران- سازه،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

امروزه مشخص شده که رفتار هرسیستم سازه ای در هنگام زلزله تا حد زیادی توسط ظرفیت استهلاک انرژی آن ازطریق رفتار شکل پذیر تعیین می شود. و میزان قابلیت رفتار غیر خطی سازه را نشان می دهد .در این مقاله به منظور مقایسه قابهای خمشی از نظر اقتصادی و تاثیر شکل پذیری در میزان مصالح مصرفی، قابهایخمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیر ی های مختلف و با تعداد طبقات مختلف ۶ و ۱۲ طبقه به عنوان نمایندهانتخاب شده و با رعایت کلیه ضوابط آبا برای هر گروه، طراحی شده اند. پساز تیپ بندی مناسب و رعایت نکاتاجرائی و تهیه نقشه های اجرائی، میزان مصالح مصرفی (بتن و فولاد)تعیین شده و کلیه هزینه ها با توجه به فهرستبهای موجود ( ۱۳۸۸ ) برآورد شده اند .این هزینه ها تنها شامل هزینه مصالح مصرفی در ساخت تیرها، ستونها و فونداسیونها می باشند و هزینه سقف و سایر هزینه های سازه ای لحاظ نشد ه اند زیرا تغییر نوع شکل پذیری تاثیری درسایر هزینه ها نداشته و فقط در طراحی تیرها، ستونها و فو نداسیونها موثر می باشد.