سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن عبدالمجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
موسی حسام – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
ابوطالب هزارجریبی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
امیر احمد دهقانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

نیاز بشر به آب به سرعت در حال افزایش است و منابع آب شیرین موجود نمیتوانند همه نیازها را برآورده سازند .در استان گلستان نیز هر چند بارندگی سالیانه آن نسبت به متوسط کشور وضعیت بهتری دارد و حدوداً دو برابر میباشد لیکن منابع آب موجود جوابگوی نیازهای استان را نمینماید. یکی از سناریوهایی که در ارتباط با تأمین نیاز آبی استان گلستان مطرح میباشد بحث شیرینسازی آب دریای خزر برای مصارف شرب و حتی تأمین آب گیاهان پرارزش و نیازهای گلخانهای می باشد. دریای خزر با TDS بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ میلیگرم در هر لیتر شوری بسیار کمتری از دریاهای آزاد و اقیانوسها با TDS بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ میلیگرم بر لیتر دارد که بالطبع هزینه شیرین سازی آن نیز بطور محسوسی کمتر خواهد بود. روش اسمز معکوس یکی از روشهای غشایی شیرین سازی آب میباشد که امروزه به طور گسترده به منظور شیرینسازی آب دریا مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق به ارزیابی اقتصادی شیرینسازی آب دریای خزر به روش اسمز معکوس، با استفاده از مدل ارزیابی اقتصادی شیرینسازی DEEP4 پرداخته شد و نتایج نشان داد که قیمت تمام شدهی تولید یکمترمکعب آب شیرین در سایتی با ظرفیت ۲۸۰۰۰۰ مترمکعب بر روز، ۰/۷۷ دلار بر متر مکعبمیباشد