سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن باقری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد
عباس خاشعی سیوکی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشدآبیاری و
فاطمه شجاعیان – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسی کاوش پی مشهد
حسن شجاعی سیوکی – دانشجوی دکتری علوم زمین دانشگاه ورشو لهستان و مدیر عامل شرکت مهندسی

چکیده:

با توجه به اینکه چندین سال از استفاده وگسترش سیستم های آبیاری تحت فشارمی گذرد و در سالهای گذشته حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیت دولت به این کار اختصاص یافته است، جمعبندی نقاط قوت و ضعف این عرصه از فعالیتهای بخش کشاورزی می تواند راهنمایی برای تعیین راهبردهای آینده باشد. از این رو در مطالعه حاضر به ارزیابی وتحلیل فعالیتهایی که درزمینه توسعه آبیاری تحت فشاردر سالهای اخیر در استان خراسان رضوی وبه طور موردی طرح تلفیقی آبیاری تحت فشار(بارانی،قطره ای) در شهرستان جغتای انجام شده است پرداخته می شود.در این راستا با استفاده از اطلاعات حاصل از تکمیل پرسشنامه بهره برداران،ضمن بررسی خصوصیات اجتماعی-اقتصادی بهره برداران،سیستم های مختلف مدیریتی از لحاظ اقتصادی با روش نسبت منفعت – هزینه مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفت نتایج نشان داد که می توان با تغییر مدیریت بهره برداری سیستم آبیاری و با افزایش سطح زیر کشت سود و منفعت بیشتری را کسب نمود، لذا برنامه ریزی مطلوبتر برای بهبود فعالیتها در این زمینه توصیه می شود