سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن اسمعیلی – دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
امیر سعدالدین – استادیار آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ – استادیار آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

به دلیل محدودیت کمی و کیفی منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، ضرورت استفاده از طرحهای توسعهای منابع آب به منظور تامین وتوسعه این منابع به ویژه برای مصارف شرب بیشتر احساس میشود. در اینگونه طرحها عموماً برای رسیدن به یک هدف معین و یا تامین نهاده هایخاص، روشهای متفاوتی به کار گرفته میشود. در هر حال با ارزیابی گزینههای مختلف میتوان مناسبترین آنها را انتخاب و مبنای کار قرار داد. به منظور ارزیابی اقتصادی گزینهها معمولاً تفاوتهای موجود بین گزینهها باید ابتدا به کمیتهای اقتصادی تبدیل شود و سپس در ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایران، این تحقیق با هدف ارزیابی اقتصادی سناریوهای مختلف سیستمهای جمعآوری آب باران در سه روستای واقع در شهرستان دشتی(آبخیز مند میانی) استان بوشهر انجام شد. در اینتحقیق با توجه به سیستمهای موجود جمعآوری آب باران در منطقه، هفت سناریو تدوین گردید. به منظور انجام تجزیه و تحلیل اقتصادی سناریوهای مختلف، از شاخصهای تنزیلی و غیرتنزیلی به صورت توام استفاده شد. شاخص های تنزیلی مورد استفاده در این تحقیقBCRIRR وNPVشاخص های غیرتنزیلی I ،P و میانگین فایده سالانه به ازای هر واحد هزینه میباشد. نتایج بدست آمده در تحلیل های اقتصادی در تمامی حالات فرض شده (میانه و میانگین بارندگی، کلر زنی و عدم کلرزنی آب سیستمها) نشان داد که سناریو ۳ (سطح جمعآوری کننده: بام آهنگالوانیزه؛ وسیله انتقالآب جمعآوری شده: لولههای پیویسی؛ مخزن: سنگیسیمانی) و سناریو ۱ (سطح جمعآوری کننده: سطوح خاکی زمین؛ وسیله انتقالآب جمعآوری شده: کانالهای کوچک خاکی (سروها)؛ مخزن: سنگیسیمانی)، بترتیب از بیشترین و کمترین اولویت به منظور اجرا برخوردار میباشند. رویکرد سناریوسازی بکار رفته در این تحقیق با اولویتبندی سناریوهای مورد بررسی، برای سیاستگذاران و مدیران محلی این امکان را فراهم می سازد تا بتوانند در تدوین راهبردهای مدیریت منابع آب منطقه در راستای توسعه پایدار، گزینه هایی را پیشنهاد نمایند که ازنظر مالی توجیه بهتری داشته و در نتیجه احتمال اجرای آنها توسط مردم بیشتر باشد