سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه کارنده – دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد حجت –
محمدحسین جاویدی دشت بیاض –

چکیده:

توسعهی شبکهی انتقال به منظور کاهش تراکم و افزایش میزان مبادلهی ایمن توان، یکی از مهمترین مباحث در زمینهی برنامهریزی سیستم قدرت میباشد. سرمایهگذاری در توسعهی شبکه انتقال میتواند مبتنی بر انگیزههای تجاری و اقتصادی باشد. در سیستمهای تجدید ساختار یافته این نوع سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی یا خود بازیگران بازار میتواند انجام شود. یکی از این بازیگران که میتواند انگیزهی خوبی برای این کار داشته باشد، شرکت تولید یاGENCOمیباشد. در این مقاله به ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری تجاری یک GENCO در توسعهی شبکهی انتقال، بررسی چگونگی کفایت، و یا ایجاد انگیزهی سود حاصل از تولید در توپولوژی شبکهی توسعه یافته در کنار درآمد حاصلاز مکانیزمهای جبران هزینه و مشوقهای مالی برایGENCO پرداخته میشود.