سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا جزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق ، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – دانشیار گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سرمایهگذاران بخش خصوصی به منظور ورود به بازار، مدلسازی عدمقطعیتهای مختلف تأثیر-گذار بر مسئله ارزیابی اقتصادی پروژه احداث نیروگاه جدید میباشد. در این مقاله، ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری بخشخصوصی در نیروگاهها، از دیدگاه نهادهای سیاستگذار همانند نهاد تنظیم بازار بهمنظور دستیابی به دیدگاهی واقعگرایانه مورد بررسی قرار میگیرد. در روش پیشنهادی، عدمقطعیت در قیمت پیشنهادی تولیدکنندهها به صورت فصلی و با یک متغیر تصادفی که از یک تابع توزیع بتا تبعیت میکند، در نظر گرفته میشود. این عدمقطعیت برپایه روش مونت کارلو شبیه سازی شده و متوسط انرژی تولیدی سالانه نیروگاه مورد نظر براساس روش برآورد هزینه احتمالی تولید محاسبه میشود. برطبق قیمت پیشنهادی تولیدکننده و متوسط انرژی تولیدی، متوسط درآمد سالانه تخمین زده میشود. درنهایت، بعد از تعیین درآمدها و هزینههای سالانه سرمایهگذاری، شاخصهای اقتصادی همانند ارزش فعلی خالص و نرخ بازگشت داخلی جهت ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری مورد بررسی قرار میگیرند.