سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد اکبری مقدم قیه باشی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی – اهر
فیروز رضی زاده – ستاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی – اهر
یوسف ستارزقدیم – ستاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی – اهر

چکیده:

در دو دهه گذشته سدهای متعددی در ساختگاه های خارج از بستر اصلی رودخانه طراحی وساخته شده اند .ساخت ساختگاه های سد خارج از بستر اصلی رودخانه به دلایل تنوع ارزیابی اقتصادی موردتوجه طراحان سد قرار گرفته است.براساس ارزیابی های اقتصادی مشخص شده است که الزامی به احداث سد بر روی تنه اصلی رودخانه نبوده و در برخی موارد لازم است که آب رودخانه به حوزه هایمجاور منتقل گردیده و در آنجا کنترل گرد د.که امکان کا هش هزینه ریسک های ناشی از خطرات سیلاب درحین ساخت،کاهش هزینه های سیستم انحراف آب دوره ساخت ودرنتیجه کاهش قابلتوجهی ذرزمان ساخت را می توان از اهم امتیازات این سدها به حساب آور د.علاوه برموارد مذکور کاهش هزینه های خسارات مخزن،مسائل اجتماعی وزیست محیطی به همراه نسبت بالای سود بههزینه از دیگر دلایل طراحی اینگونه سدهاست. سد خاکی ارسباران یکی ازاین قبیل سدهاست که باتوجه انتخاب ساختگاه مناسب ازنقطه نظر ژئو تکنیکی ،هیدرولوژی،هیدرولیک و…از توجیه اقتصادی بالای برخورداراست