سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن صفی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمد شیرزادی فر – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
جمیله شجاعی ارانی –

چکیده:

ازعوامل مهم ساماندهی وضعیت سمپاشهای رایج کشور تعیین و بررسی عملکرد اقتصادی آنها درشرایط مزرعه است تا بتوان با استناد به این اطلاعات برای اینده برنامه ریزی نمود بهعلت عدم توزیع یکنواخت علف هرز کاربرد علف کشها نیز باید با توجه به مکان متغیر باشد عدم استفاده از علف کشها درمکان هایی از مزرعه کهعلف هرز قابل ملاحظه ندارد و استفاده ازع لف کشها درمکان های موردنیاز به مقدار مناسب باعث کاهش استفاده از علف کشها درمزرعه میشود امروزه فناوری به سطحی رسیده است که به کشاورز اجازه میدهد تا تغییرات درون کشتزار که وجود آن از قبل شناخته شده ولی قابل اداره نبوده است را سنجش تحلیل و مدیریت نماید توانایی درادارهتغییرات حاصلخیزی درون کشتزار و بیشینه نمودن محصول همواره مدنظر و مطلوب کشاورزی به ویژه کشاورزی با منابع ارضی محدودبودها ست هدف ازاین تحقیق اندازه گیری میزان علف کش مصرفی و محاسبه نسبت سود به هزینه جهت ارزیابی اقتصادی استفاده از سامانه اعمال علف کش با نرخ متغیر استفاده شده درمزارع ذرت بود.