سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک میربها – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس،کارشناس پژوهشکده حمل و
شهاب حسن پور – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی

چکیده:

وجود هزینه های مختلف مانندآلودگی و تراکم موجب عدم شفافیت منابع احداث زیرساختهای احمل و نقلی و عدم کفایت هزینه های اولیه احداث به عنوان معیارهای اصلی مقایسه اقتصادی گزینه ها شدها ست دراین پژوهش باانجام یک مطالعه موردی نسبت به مطالعه تعامل با چنین مشکلاتی اقدام شد به گونه ای که با استفاده از مدلهای بکارگرفته شده برای سازمان حمل و نقل نیوجرسی و نیز نتایج تخصیص ترافیک درکلانشهر تهران میزان هزینه های ناشی ازالودگی ترافیک درسه حالت حفظ وضع موجود احداث مسیر غیرهمسطح و احداث خط مترو به عنوان گزینه های احتمالی تعامل با مشکلات ترافیکی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته اند نتایج حاکی از انی است که هزینه ناشی از الودگی درگزینه احداث تونل ۱۷درصد بیشتر ازگزینه وضع موجود است درصورتی که این هزینه درگزینه احداث مترو ۴۷درصد کمتر از گزینه وضع موجود می باشد به عبارت دیگر میزان این هزینه درگزینه احداث مترو ۵۱درصد کمتر ازاحداث تونل میباشد.