سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
علیرضا عسکرپور – مربی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

علی رغم پیشرفت فناوری و مکانیزاسیون کشاورزی هنوز در سطح وسیعی از مزارع خوزستان عملیات برداشت نیشکربه صورت دستی انجام میشود. برداشت دستی موجب افزایش هزینه های تولید و عدم انجام به موقع برداشت در زمان پیش بینی شده خواهد شد. شواهد و نتایج نشان می دهد رشد و پیشرفت صنعت نیشکر در مزارعی که به صورت دستی برداشت میگردند با مشکلات عمده ای مواجه شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی خطی آرمانی بین روشهای برداشت مکانیزه و نیمه مکانیزه ارزیابی اقتصادی انجام گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه و انجام عملیات مزرعه ای بدست آورده شد. تعیین روش مناسب برداشت نیشکر، حداقل کردن هزینه های برداشت، حداقل کردن تلفات برداشت، بهینهسازی به کارگیری نیروهای کارگری و امکان استفاده از کلیه ماشین های برداشت در دو روش برداشت از جمله اهداف این مطالعه بودند. با حل مساله تحقیق بهوسیله نرم افزارLindo میتوان از نرمافزارهایWinQSB و Lingo هم استفاده کرد) این نتیجه بهدست آمدهاست که سطحی از مزرعه که به وسیله عملیات مکانیزه باید برداشت شود ۳۹۲۹/۶ هکتار و سطحی که بهوسیله عملیات نیمهمکانیزه باید برداشت شود ۷۷۶۷/۵ هکتار میباشد اهداف ذکر شده در مدل برحسب اولویتهای ذکر شده محقق شود و در نهایت۳۳/۶ درصد از مزارع زیر کشت نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون بایستی به روش مکانیزه برداشت شود و ۶۶/۴ درصد از مزارع را بایستی بهصورت نیمهمکانیزه برداشت شود تا برداشت نیشکر از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد.