سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

چکیده:

کنترل شیمیایی علفهای هرزدرنیشکر مستلزم مصرف حجم زیادی علف کش می باشد و طولانی بودن فصل کشت باعث خواهد شد تا به چندین نوبت سمپاشی نیاز باشد که به افزایش مصرف علفکش ها منجر خواهد شد ازطرفدیگر شرایط خاص کشت نیشکر موجب مواجه با رویش طیف متنوعی ازعلفهایه رز بهاره و پاییزه می گردد لذا کنترل شیمیایی به تنهایی چاره ساز نخواهد بود همچنین الگوی کاشت نیشکر شرایط مناسبی را برای رویش علفهای هرز ایجاد می نماید به گونه ای که فضای خالی درحدود ۱۱۰ سانتیمتر بین ردیفهای کاشت شرایط مناسب و بدون رقابتی را برای رشد و گسترش علفهای هرز دراختیار آنها می گذارد براین اساس و با هدف کاهش مصرف علفکشها و همچنین تلفیق روش کنترل شیمیایی با کنترل مکانیکی ازمایشی به منظور کاربرد ادوات مکانیکی برروی ردیفهای کاشت اجرا شد نتایج انی تحقیق بیانگر کنترل موثرعلفهایه رز درروش مکانیکی و عدم تفاوت معنی دار دو روش مورد ازمایش بود.