سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد مرادخانی – کارشناسی ارشد عمران -آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احسان دریکوند – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هادی معاضد – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق به ارزیابی اقتصادی خسارات سیل در یک بازه ای یازده کیلومتری از رودخانه دویرج اقدام شده است،این رودخانه در جنوب استان ایلام شهرستان دهلران و با طول ۲۰۲ کیلومتر و مساحت حوزه ۳۲۹۸ کیلومتر مربع ضمن عبور از تشکیلات گسترده گچساران ومشروب نمودن دشتهای موسیان و فکه وارد خاک عراق می گردد. از آنجایی که جهت محاسبه خسارات سیل نیاز به محاسبه و شناسایی پهنه های سیل گیر می باشد لذا ابتدا اقدام به پهنه بندی سیلاب رودخانه دویرج گردید که برای این امر با توجه به آمار ۳۲ سال دبی های سیلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارDISTRIB زیرمجموعهSMADA حداکثر سیلاب لحظه ای ۵و ۱۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ساله ، محاسبه گردید و به علت R.S.S کمتر توزیع دو پارامتری لوگ نرمال از دبی های محاسبه شده با این توزیع جهت شبیه سازی استفاده شد. سپس اقدام به نقشه برداری مسیر مورد نظر شد. ضریب زبری مانینگ با استفاده از سیلاب های اندازه گیری شده ۰,۰۴۸ محاسبه ومنظور گردید وعمق نرمال پایین دست به عنوان شرایط مرزی انتخاب گردیده و تمام این اطلاعات را در مدل HEC-RAS وارد نموده و پس از واسنجی مدل، اختلاف رقوم پروفیل سطح آب مدل و واقعیت به کمتر از ۳۰ سانتی متر( طبق آیین نامه ها و استاندارد)رسانده شد ،که نشان می دهد مدل از دقت ۹۵ در صد برخوردار است ،در گام آخر با انتقال اطلاعات سیلاب های با دوره بازگشت متفاوت به نرم افزارArc View GIS مساحت ،حدود ، مختصات ورقوم سطح آب پهنه های سیل گیر کم خطر ،پر خطر و با خطر متوسط ترسیم شد .که با توجه به این نتایج مهم خسارتهای احتمالی شناسایی، و خسارات وارده برآورد و و مورد آنالیز قرار گرفت گردیده است