سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم زارع – استاد یار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
محمد شاکر – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر نوع کمباین بر هزینه و درآمد زارعین و کمباین داران بررسی گردید . انواع کمباین ها کمباین نیوهلند، کمباین کلاس، کمباین جاندیر ۹۵۵ و کمباین جاندیر ۱۱۶۵ بوده است. داده های آزمایش از سطح مزارع گندمکشاورزان در سطح استان گرد آوری شد. داده ها شامل هزینه های جاری وثابت انواع کمباین ها و اثر استفاده از کمباین ها بر کاهش ضایعات کمی وکیفی و بازده مزرعه ای بوده است. به منظور ارزیابی اقتصادی داده ها از ۴ روشارزش کنونی منافع هر یک از کمباینها، روش بودجه بندی جزئی، تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایه گذاری و تجزیه وتحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری استفاده شد. نتایج نشان داد که منافع کمباین داران با تغییر نوع کمباین از جاندیر۹۵۵ به کمباین های جدید افزایش می یابد. ولی استفاده از کمباین های جدید موجب وارد شدن زیان به زارعین شدهاست. زیرا کمباین های جدید در مقایسه با کمباین جاندیر ۹۵۵ در مجموع ضایعات کمی و کیفی بیشتری دارند این در حالی است که زارعین برای استفاده از آنها اجاره بیشتری نیز پرداخت می کنند همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاریدرکمباین کلاس نسبت به کمباین نیوهلند، برای کمباین داران اقتصادی تر می باشد و کمباین جاندیر ۹۵۵ به دلیل منفی شدن سود قابل توصیه نیست