سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بخشعلی صابری – کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و لیسانس مهندسی برق – قدرت
علی صابری – کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، سازمان توسعه برق ایران
اسلام صابری – کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و لیسانس مهندسی صنایع ، ارتش

چکیده:

لزوم جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی(به جهت تولیدگازهای گلخانهای و گرم شدن کرهی زمین و همچنینآلودگی محیط زیست) برای تولید برق روز به روز اهمیت پیدا می- کند. در این میان پسماندهای شهری که از معضلات شهری و از اصلیترین آلودهکنندههای محیطزیست میباشند از منابع اصلی سوخت زیستتوده و از جمله منابع تجدیدپذیر در جهان می باشد. در این مقاله با معرفی و شناخت بیشتر پسماندهای شهری به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر، به ارزیابی مالی و اقتصادی تولید برق توسط این منبع میپردازیم نتایج نشان می دهدNPV طرح در تمامسناریوهای ممکن، مثبت وIRR نرخ بازگشت داخلی)آن بیش از نرخ تنزیل میباشد، لذا میتوان گفت که طرح مورد بررسی دارای توجیه مالی بسیار خوبی است. و توجیهپذیری طرح تایید میشود شاخصMIRR نرخ بازگشت داخلی تعدیل یافته)طرح نیز در کل حالات از نرخ تنزیل بیشتر بوده و در نتیجه طرح از دیدگاه سهامداران متفاوت با نرخ استقراض و نرخ سرمایه گذاری مجدد متفاوت، حتی در سناریوی بسیار بدبینانه نیز دارای توجیح اقتصادی می باشد