سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا مهرکی – کارشناس ارشد خاکشناسی
جیران فریدونی – کارشناس ارشد خاکشناسی، مدرس دانشگاه پیام نور فیروزآباد

چکیده:

تعیین تناسب اراضی برای استفاده بهینه با در نظر گرفتن عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی به منظور توسعه پایدار، نقش مهمی در فرآیند برنامه ریزی استفاده از اراضی را ایفا می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اقتصادی منطقه شیرین آب شوشتر(استان خوزستان) برای محصولات عمده منطقه بوده است. برای رسیدن به این منظور به اطلاعات درباره عملکرد محصولات، هزینه ها و درآمدها در واحدهای مختلف اراضی نیاز است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده میزان سود نا خالص را محاسبه نموده و کلاس بندی اقتصادی، بر اساس میزان سود ناخالص انجام گرفت. نتایج ارزیابی اقتصادی نشان می دهد که کلاس گندم آبی و پیاز مناسب تا نسبتا مناسب(S1 -S2 و کلاس اکثر واحدهابرای پیاز دارای تناسب بحرانیS3 و نامناسبN) بوده است. در نهایت نقشه های تناسب اقتصادی محصولات با استفاده از نرم افزار ARC GIS تهیه گردید.