سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین ولی زاده قلعه بیگ – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتی نژاد – استاد و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استاد و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا اشکانی فر – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه دارواش (Viscum album) بر روی برخی صفات اقتصادی بره های نر پرواری کردی، آزمایشی با ۲۴ بره (متوسط وزن زنده ۱/۵ ±۳۱/۶ ) انجام شد. از آنجایی که بهره برداری از دارواش هیچ هزینه-ای را برای دامدار در بر نداشته و فقط مستلزم جمع آوری و انتقال به واحد دامپروی می باشد استفاده از آن منجر به کاهش هزینه خوراک و افزایش سود اقتصادی خواهد شد. ارزیابی اقتصادی شامل سود اقتصادی، قیمت هر کیلوگرم افزایش وزن زنده و هزینه خوراک مصرف بود. آزمایش شامل ۴ تیمار و ۶ تکرار بود. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح ۰ ،۵ ،۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بودند. طول دوره آزمایش۹۰ روز بوده و به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری در نظر گرفته شد. این آزمایش در تابستان سال ۸۹ در محل ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی شمال خراسان واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان شیروان انجام شد. نتایج نشان می دهد که با فزایش سطوح دارواش در جیره سود خالص حاصل از پرواربندی به طور معنی داری افزایش یافت(P<0/05) درحالی که تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی دارواش مشاهده نشد(P>0/05). نتایج نشان داد با افزایش میزان دارواش در جیره قیمت تمام شده خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده به طور معنی داری کاهش پیدا کرد(P<0/05) چنین نتیجه ای در رابطه با هزینه خوراک مصرفی نیز مشاهده شد(P<0/05