سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
زهرا امیری – استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه گیلان

چکیده:

حوضچه های آرامش واگرا با مقطع مستطیلی به دلیل عدم نیاز به سازه تبدیل در ابتدا و انتها و عملکرد هیدرولیکی مناس بتر از نظر نسبت عمق ثانویه و افت نسبی انرژی، جایگزین های مناسبی برای حوضچه های کلاسیک می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی درصد کاهش هزینه های ساخت ونحوه عملکرد این حوضچه ها نسبت به حوضچه مستطیلی مستقیم با بهره گیری از اطلاعات آزمایشگاهی کانال مستطیلی با کف افقی و دیواره ها با زاویه های واگرایی ۳ تا ۹ درجه در دامنه اعداد فرود ۴/۵ تا ۹ می باشد. نتایج نشان داد که افزایش واگرایی دیوار هها از ۴ تا ۹ درجه در محدوده اعداد فرود تعیین شده، باعث افزایش راندمان پرش به میزان ۱۰ تا ۲۹ درصد و کاهش هزین ههای ساخت حوضچه به میزان ۴ تا ۲۰ درصد نسبت به حوضچه کلاسیک م یشود