سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال – دانشیار
محمد قربانی – دانشیار
مریم حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در میان مباحث توسعه آموزش در سطوح و اشکال مختلف از بنیادهای اصلی توسعه به خصوص در مناطق روستایی به حساب می آید درواقع برای دستیابی به جامعه ای پویا و پیشرفته فراهم کردن زمینه های مناسب و مطلوب از جمله اجرای برنامه های آموزشی برای مردمان آن جامعه از ابزارهایضروری است یکی از گامهای اساسی در راستای برنامه ریزی های کارآمد آتی در این زمینه ارزشیابی برنامه های فوق می باشد از این رو مقاله حاضر با هدف بررسی اقتصادی برنامه های آموزش فنی حرفه ای برگزار شده توسط پروژه ترسیب کربن ایران انجام گرفته است تحقیق حاضر از نوع پیمایشی اسنادی است و جامعه آماری آن متشکل از کلیه خانوارهای روستایی دشت حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری کاملا تصادفی ساده نمونه ای به حجم ۱۹۸ خانوار از این میان برای مطالعه حاضر انتخاب شده اند.