سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال – دانشیار
محمد قربانی – دانشیار
مریم حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در میان مباحث توسعه، آموزش در سطوح و اشکال مختلف، از بنیادهای اصلی توسعه به خصوص در مناطق روستایی به حساب می آید. در واقع برای دستیابی به جامعه ای پویا و پیشرفته، فراهم کردن زمینههای مناسب و مطلوب از جمله اجرای برنامه های آموزشی، برای مردمان آن جامعه از ابزارهای ضروری است . یکی از گامها ی اساسی در راستای برنامه ریزیهای کارآمد آتی در این زمینه، ارزشیابی برنامه های فوق می باشد . ازاین رو مقاله حاضر با هدف بررسی اقتصادی برنامه های آموزش فنی -حرفهای برگزارشده توسط پروژه ترسیب کربن ایران، انجام گرفته است . تحقیق حاضر از نوع پیمایشی اسنادی است و جامعه آماری آن متشکل ا ز کلیه خانوارهای روستایی دشت حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری کاملاً تصادفی ساده، نمونه ای به حجم ۱۹۸ خانوار از این میان برای مطالعه حاضر انتخاب شده اند . دادهها و اطلاعات مورد نیاز مزالعه با تکمبل پرسش نامه و به وسیله محاسبه جمع آوری گردید . نتایج حاصل از برآورد معیارهای اقتصادی مط رح شده نشان داده اند که برنامههای آموزشی اشتغالزای اجرا شده از سوی پروژه ترسیب کربن در منطقه مورد مطالعه و طی دوره ای فرضی مطالعه (ده سال ، معادل با دوره اجرای پروژه )، به لحاظ اقتصادی از توجیه لازم برخوردار می باشد، این در حالی است که نتایج حاکی از کاهش سطح توجیه پذیری اقتصادی این برنامهها از طبقات پایین درآمدی خانوارها به طبقات بالای درآمدی آنها میباشد.