سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا ایریلوزاده – کارشناس ارشد امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
ایرج صالح – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که فعالیت واحدهای گاوداری شیری صنعتی از جمله فعالیتهای مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت و میزان بازدهی اقتصادی آن میتواند در زمینه تصمیم گ یری در خصوص سرمایه گذاری در این بخش و نیز برنامه ریزی های اقتصادی مؤثر واقع شود، لذا در این مطالعه از طریق برآورد شاخص های مالی و اقتصادی مربوطه، سودآوری این نوع فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این رابطه تعدادی از واحدهای گاوداری شیری صنعتی در استا ن تهران بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و ملاحظه گردید که میانگین شاخص های مالی و اقتصادی مربوطه نشانگر وجود سودآوری و توجیه مالی و اقتصادی این نوع فعالیت ها میباشد . در تحلیل حساسیت مربوطه نیز دامنه سودآوری واحدها مورد توجه قرار گرفته که نتایج
نشان دهنده آن است که سیاست های مربوط به حفظ ثبات درآمدهای حاصل از واحدهای گاوداری، نسبت به تثبیت قیمت نهاده های تولیدی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند . همچنین نتایج نشان داد که تفاوت نسبی میزان شاخص های مالی نسبت به شاخص های اقتصادی مربوطه، بیانگر اهمیت ارائه تسهیلات و کمک های اعطایی از سوی دولت به تولید کنندگان بوده که توصیه می گردد که جهت استمرار سودآوری این واحدها و تشویق و حمایت از تولید کنندگان، اجرای این نوع سیاست ها ادامه یابد .