سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر راهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ بهرامی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چم
محمدجواد شیخ داوودی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چم

چکیده:

تولید میوه و سبزی در سراسر جهان در طول سالهای متمادی افزایش یافته است که بخشی از آن در پاسخ به ازدیاد جمعیت جهان و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی میباشد. به هر حال، از آن جایی که آنها سیستم بیولوژیکی زنده هستند پس از برداشتاز بین میروند. به دلیل تأخیر زمانی در بین انتقال محصول از مزرعه به مصرف کننده، برخی محصولات را انبار میکنند تا به وسیله گسترش بازار رسانی نسبت به عرضه محصول در زمان کوتاه بازده بهتری حاصل شود. هم اکنون این ایده وجود دارد کهتأکید بیشتر روی نگهداری محصول پس از برداشت باشد تا افزایش تولید آن و به نظر می رسد که این کار در راستای بازگشتبهتر منابع کارگری، انرژی و سرمایه موجود میباشد. یکی از موارد مهم و تأثیرگذار در کیفیت محصولات پس از برداشت، دما می- باشد. هر اندازه گرمای محصول در زمان برداشت در مزرعه به وسیلهی روشهای پیش از انبارداری )روشهای پیش خنککردن(سریعتر از محصول گرفته شود و دمای محصول سریعتر به دمای انبار کردن نزدیک شود، عمر انباری فرآورده افزایش مییابد.خنکسازی خلائی به عنوان سریعترین تکنیک خنککردن تبخیری برای هر محصولی که دارای رطوبت آزاد است، شناخته شده است. هدف از این مقاله معرفی و بکاربردن این تکنیک برای نگهداری کلمپیچ و نشان دادن تأثیر فشار خلاء بر جرم از دست داده و زمان خنکسازی این محصول میباشد