سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران– زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی اکبر اهری آبش احمدلو – فوق لیسانس ساز ههای هیدرولیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

استفاده از خاک رس در اکثر پروژ ههای عمرانی از جمله سد سازی، ساز ههای انتقال آب،راهسازی و… اجتنا بناپذیر بوده و دربسیاری از ساز هها نقش اساسی و سهم ویژهای در اقتصاد پروژه خواهد داشت. با توجه به اینکه خاک رس ساختمان مولکولی متشکل از ذرات باردار را دارد لذا در مقابل یک مولکول باردار دیگر مانند آب رفتارهایی از خود نشان میدهد که در آن خا کهای رس مختلف، متفاوت است. چگونگی استفاده بهینه از خاک رس در مورد ذکر شده فوق بسیار حائز اهمیت بوده و نمیتوان مسئله را از نظر دور داشت چون در اکثر پروژ ههای خاکی و آبی ب هعلت اینکه خاک درصد حجم فیزیکی بسیار زیادی در پروژه دارد. لذا یکی از را ههای استفاده بهینه از خاک موجود اصلاح آن است که ممکن است به رو شهای مختلف انجام گیرد، ولی هر روش در هر خاکی و در هرشرایطی مناسب نیست و هر روشی شرایط مخصوص خود را میطلبد. یکی از این رو شها، روش الکترواسمزی و استفاده از جریان برق است که در این مقاله ب هکار گرفته شده است ومی توان بیان کرد که با انجام عمل الکترو اسمزی میتوان واگرایی خاک رس را در هسته سدهای ناهمگن ودر بدنه سدهای همگن کاهش داد و از ب هوجود آمدن آبشستگی در آن جلوگیری کرد که این عمل نیز خود در پایداری ساختن سد در زمان ساختمان و بهرهبرداری نقش به سزایی دارد.