سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداسدالله حجازی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز،
محمد قنبری – دانشآموختهی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز،

چکیده:

افزایش نمائی در جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه در دهههای گذشته و در نتیجه تسریع پدیدهی شهرنشینی ضرورت توسعهی سیستمهای مدیریت محیط زیست پایدار و کارآمد زباله را بیش از پیش ضروری نموده است. با این رویکرد هدف ازتحقیق حاضر ارزیابی استطاعت اراضی شهرستان چاروایماق (واقع در استان آذربایجان شرقی)، در مکانیابی دفن بهداشتی زباله- های جامد به لحاظ عدم وجود مکانی مناسب در دفن بهداشتی در شهرستان مورد مطالعه میباشد. به طوریکه مکان دفن زباله دراین شهرستان در فاصلهی یک کیلومتری مراکز مسکونی بوده که علاوه بر مشکلات زیست محیطی موجبات تهدید سلامت افراد رافراهم ساخته است. دادههای مورد نیاز در این پژوهش از نقشههای پایهی در دسترس و مطالعات میدانی و تصویر ماهوارهای اسپات ۵۰۰۲ استخراج، و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP تحت GIS مورد ارزیابی قرار گرفت. به طوریکه در مرحلهی اولنقشههای رقومی شده با استفاده از روش تکنیک اطلاعات مکانی با توجه به استطاعت اراضی به نقشههای معیار (شیب، واحدهایتوپوگرافی، زمینشناسی، رودخانه، آبهای زیرزمینی، شهر، روستا، کاربری اراضی، شبکه ارتباطی و خاک) تبدیل شد. سپس با استفاده از برنامهی الحاقی ماریونی تحت GIS مقایسهی دوبهدویی بین معیارها انجام پذیرفت و نقشهی نهایی با توجه به وزنهایاختصاص یافته به هر معیار استخراج و در ۲ کلاس از بسیار ضعیف تا بسیار بالا طبقهبندی شد. تطابق نمونهبرداری از مکانهای استخراج شده از نقشهی نهایی با مطالعات میدانی نشان داد که محدودهای با ۲۳۵ هکتار در ۱۱ کیلومتری شهر قره آغاج و در جنوب شرقی این شهر و در مرکز شهرستان چاروایماق قرار دارد