سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن علامه – دانشگاه اصفهان،
حسین منصوری – دانشگاه اصفهان،
عباس حسنی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی استراتژی فرهنگ سازی جهت ارتقای ایمنی کارکنان و پیشگیری از وقوع حوادث در صنعت برق میباشد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و روش جمعآوری دادهها، کتابخانهای-میدانی میباشد. جامعه آماری تحقیق پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان هستند که به روش نمونهگیری تصادفی-طبقهای انتخاب شدهاند. در راستای اهداف پژوهش، با توجه به ادبیات پژوهش و نظرات کارشناسان صاحبنظر، شاخصهایی جهت ارزیابی استراتژی فوق- الذکر استخراج گردید. سپس این شاخصها در یازده بعد کلی در قالب چهار منظر رویکرد کارتامتیازیمتوازن BSC) طبقهبندی شدند. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد استراتژی ارتقای ایمنی کارکنان و پیشگیری ازوقوع حوادث در شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان حاکی از آن است که این استراتژی در منظرهای مالی،مشتری، دیدگاه رشد و یادگیری عملکرد مطلوب داشته است. اما یافتههای دیگر این تحقیق دلالت بر دارد که استراتژی ارتقای ایمنی کارکنان و پیشگیری از وقوع حوادث در منظر فرایندهای داخلی و ابعادفرصت ارتقای داخلی وبرنامههای آموزشی نتوانسته است پیامد موفقآمیز و قابل توجهی برای شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان داشته باشد