سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته سدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسن حسینی نسب – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه درمراکز خدمات درمانی مباحثی مانند حاکمیت بالینی و مدیریت استراتژیک بصورت گسترده ای مطرح شده که باتوجه به ارتباط تنگاتنگ این دو و اینکه هنگام تدوین برنامه استراتژی بطور ضمنی بسیاری ازمحوریت های حاکمیت بالینی مورد لحاظ قرارمیگیرد، اما هنوز ابزاری قدرتمند که ارتباطی منطقی بین این دو مدل برقرار کند و شاخصهای کلیدی عملکرد را معین سازد وجود ندارد. بنابراین دراین مقاله سعی شده است اولویتهای استراتژی باتوجه به محوریت های حاکمیت بالینی مشخص گردد. دراین متدولوژی ابتدا باتحلیل SWOT ، BSC استراتژی های اولیه سازمان تدوین و تفکیک شده، سپس از متد QFD استفاده میگردد که درآن محوریت حاکمیت بالینی به عنوان چگونه / معیارها و استراتژی حاصل ازSWOT نقش چه چیزها/گزینه ها رادارند و درانتها با استفاده از غربالسازی فازی استراتژی ها ارزیابی وانتخاب میشوند.