سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مظفر کیان بخش – شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ایران

چکیده:

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاهها، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانای یهایی جسمی – فکری ومحدودیت ها و علائق انسانها، طراحی نماید. این علم با هدف افزایش بهره وری، با عنایت بر سلامتی، ایمنی و رفاه انسان درمحیط، شکل گرفته است. آسیبهای اسکلتی– عضلانی مرتبط با کار از جمله بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی درکشورهای صنعتی وکشورهای د رحا لتوسعه است . یکی ازعوامل موثر در بروز این آسیبها وضعیت نامطلوب بدن(پوسچر نامطلوب) هنگام کار است . ارزیابی ارگونومی درنیروگاه شهید رجایی بمنظور پیشگیری از آسیبهای اسکل تی– عضلانی به مرحله اجرا در آمده است. هدف از این ارزیابی مشارکت کلیه افراد درگیرکار و توانمندکردن آنان به بحث ارگونومی در راستای ارتقای سلامت و بهره وری کارکنان، فرآیندها و در نهایت کل سازمان بوده است. در مقاله حاضر به ارزیابی ارگونومی مبنی بر تعیین ایستگاههای کار به تعداد ۶۱ ایستگاه در قسم تهای مختلف نیروگاه اقدام شده و از شیو ههای مختلف ارزیابی پوسچر(WAS – RULA –REBA) متناسب با نوع فعالیت استفاده گردیده و سپس اقدامات اصلاحی متناسب و آموزش ارگونومیک شغلی در رابطه با هر شغل بمنظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضلانی و بهبود شرایط کاری برای هر ایستگاه کاری انجام شد.