سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک عزیزی نیگجه – مسئول ایمنی و آت شنشانی ، شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

سدسازی به عنوان یک صنعت پرخطر با شدت و تکرار بالای حادثه مطرح است با توجه به تنوع فعالیت و عوامل متعدد زیا نآور محیط کار ، کارکنان این صنعت با وضعیت مختلف بدن حین کار مواجهند که موجب بروز اختلات اسکلتی عضلانی شدید در این صنعت شده است در این مقاله سعی شده است با بررسی پوسچر ۱۵۰ نفر از مشاغل آرماتوربند که حدود ۲۷ در صد از شکایات بیمار یهای اسکلتی عضلانی را در بین حدود ۱۵۰ فعالیت در این صنعت به خود اختصاص داده است ، با استفاده از روش تحلیل حال تهای بدن حین کار ۱ و توسط نرم افزار ۲ که یکی از رو شهای کاربردی در واکاوی و حذف پوسچر نامناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت اهم نتایج ب هدست آمده عبارتند از : ۱ وضعیت کمر در ۷۵ در صد صاف و ۲۵ درصد خمیده به جلو یا عقب ۲ وضعیت بازوها در ۵۰ درصد هر دو بازو زیر ارتفاع شانه ، ۳۳ درصد یکی از بازوها بالای ارتفاع شانه ، ۱۷ درصد هر دو بازو بالای ارتفاع شانه ۳ در وضعیت پا ۸ درصد به صورت نشسته ، ۴۲ درصد ایستاده باپاهای صاف ، ۸ درصد ایستاده بازانوی خمیده ، ۸ درصد زانوزده بریک یا هردو زانو ، ۳۴ درصد راه رفتن ۴ وضعیت نیرو ۹۲ درصد کمتر از ۱۰ کیلوگرم ، ۸ درصد کمتر از ۲۰ کیلوگرم ۵ وضعیت بدنی : ۷۵ درصد به صورت طبیعی ، ۱۷ درصد استر سزا ، ۸ درصد مضر ۶ فعالیت بستن کف شبکه آرماتور بدترین پوسچر در این شغل است که دارای اثر آسیب زا بر دستگاه اسکلتی عضلانی بوده است که انجام اقدامات اصلاحی ضروری اس . ت