سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سلمان زاده – هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
میلاد رحمانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
فرشته علایی – دانشجوی کارشناسی مهندس صنایع

چکیده:

برآورد شدت نیروی وارده به بدن دراثر جابجایی اجسام درشرایط مختلف کاری همواره یکی ازمهمترین حوزه های کاربردی مهندسی فاکتورهای انسانی درمحیطهای صنعتی و عمرانی بوده است که براورد دقیق آن به بهبود شرایط کاری بسیار کمک می کند بدلیل وجود محدودیت های زیاد درمحیطهای کاری براورد دقیق پارامترهای موثربرفشاروارده به بدن خصوصا درسیکل های کاری طولانی و متنوع بسیار دشوار است همچنین ممکن است کارشناسان مختلف نظراتی متفاوت را ارایه بدهند که هیچ یک قابل مردود شدن نباشند لذا دراین مقاله سعی شده است تا برپایه روش LMM و با استفاده ازتکنیکهای تصمیم گیری گروهی فازی FGDM و استفاده ازکمیت های کیفی بجای کمیتهای مطلق کمی تصویر بهتر و نزدیک به واقعتری ازمحیط کارنیروی انسانی بدست آوریم