سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجید محجوب – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
سیدمهدی محجوب – عضو هیئت علمی (پژوهنده – مربی پژوهشی) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
سیدسعید پورداد – عضو هیئت علمی (دانشیار)معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرآرود(کرمان
مهدی جمشیدمقدم – عضو هیئت علمی (محقق) بخش تحقیقات دانه های روغنی معاونت موسسه تحقیقات

چکیده:

کلزا از دانه های روغنی با ارزش بوده و یافتن ارقامی که بتوانند تنش خشکی را درمرحله جوانه زنی بهتر تحمل کنند، در افزایش تعداد گیاهچه های سبزشده و عملکرد مؤثر خواهد بود . بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه طی سال ١٣٨٧ در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرآرود (کرمانشاه) به اجرا در آمد . در این آزمایش از ٩ رقم کلزا و دو تیمار خشکی استفاده گردید. پتانسیل مورد نظر با استفاده از پلی اتیلن گلایکول ۶٠٠٠ تهیه شد. نتایج حاصله نشان داد که اختلاف بسیار معنی داری بین ارقام، سطوح تنش و اثر متقابل آا برای سه صفت اندازه گیری شده (حداکثر جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی) وجود دارد . با افزایش سطوح خشکی در کلیه صفات روند کاهشی مشاهده شد به غیر از صفت متوسط زمان جوانه زنی که تغییر در پتانسیل آب باعث افزایش آن گردید. براساس نتایج آزمایش، سرعت جوانه زنی حساس ترین صفت به تنش خشکی بود. بالاترین مقدار شاخص سرعت جوانه زنی به رقم Option500 و کمترین آن به رقمElect تعلق داشت.