سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورمشگین شهر
سیدیعقوب سیدمعصومی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل مغان
یوسف آقایف – دانشگاه علوم آکادمی جمهوری اذربایجان

چکیده:

این تحقیق به منظور شناسایی ارقام زودرس دیپلوئید و الوتتراپلوئید پنبه درمدت یکسال انجام گردید پس ازانجام الکتروفورز عمودی پروتئینهای دانه ارقام مورد مطالعه مجموعا۳۱ موقعیت برای تشکیل نوارهای پروتئین تشخیص داده شد میانگین تعدادنوارهای تشکیل شده برای هرگونه متفاوت بود ودرداخل هرگونه ارقام دارای نوارهای متفاوتی بودند بین ارقام گونه های دیپلوئید دنیای قدیم تفاوت قابل ملاحظه ای ازنظر تعدادنوارها و میانگین نوارها مشاهده گردید بطوریکه میانگین تعدادنوارها درارقام گونه G.herbaceum 25 نوار و درگونه ۲۰G.arboreumنوار بود چنین تفاوتی بین ارقام گونه های تتراپلوئید نیز به وضوح دیده شد بطوریکه میانگین تعدادنوارها درارقام گونه ۲۱G.barbadenseنوار و درگونه۱۷G.hirsutumنوار بود درمیان ارقام دیپلوئید دنیای قدیم رقم بنفش کرمان بیشترین نوار ۲۷نوار و رقم ایران-۱ کمترین نوار۱۵ نوار را به خود اختصاص دادند درگونه های الوتتراپلوئید نیز رقم T-14 بیشترین نوار۲۳ نوار و رقم تاشکند -۱ کمترین نوار۱۵نوار را نشان دادند. حرکت نسبی Relative Mobity برای اولین موقعیت نواربرابر با ۰۱۲ و آخرین موقعیت نوار برابر با ۰/۸۴ بود.