سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمد خالدی – استادیاراقتصاد کشاورزی وعضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اق
مجید محرم زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
میرعلی سیدمعصومی خیاوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندرقنددرشرایط آب و هوایی مشکین شهر تعداد ۹ رقم مولتی ژرم داخلی و خارجی چغندرقند درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار در سال زراعی ۸۹ مورد ارزیابی قرارگرفتند متغیرهای قابل بررسی شامل عملکرد ریشه درصد قند میزان سدیم میزان پتاسیم میزان نیتروژن مضره الکالیته درصد قند قابل استحصال درصد قند ملاس و محصول شکر سفید بودند جامعه آماری از طریق برداشت محصول و انجام محاسبات صورت پذیرفته و با استفاده از جدول تجزیه واریانس تجزیه انجام و با استفاده از آزمون چنددامنه دانکن مقایسه میانگین ها صورت پذیرفت و خوشه بندی انجام و نمودارها ترسیم گردید و بدین طریق نقاط قوت و ضعف ارقام مشخص گردید. نتایج حاصله از تجزیه واریانش آزمایش ۹ رقمی مولتی ژرم نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه تنها صفات عملکرد ریشه و محصول شکر سفید اختلاف معنی داری بترتیب در سطح احتمال ۱% و ۵% نشان داد که بطوریکه از نظر عملکرد ریشه ترکیب ۱۳۶۳۷*(۱۶۴۰۲*CL634با ۸۷/۳۸ تن درهکتار و رقم BR1- 88 با ۷۳/۸۱ تن درهکتار بیشترین و کمترین عملکرد ریشه را داشته اند.