سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

بهترین ارقام خارجی پنبه که در شرائط اقلیمی کشور توانسته اند صفات برتری از خود نشان دهند همزمان در شبکه آزمایشات ایستگاهی و ناحیه ای همزمان مورد مقایسه با ارقام تجارتی قرار می گیرند تا در صورت برتری نسبت به ارقام مذکور به منظور جایگزینی و یا برای دورگ گیری ها استفاده گردد. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در کرتهای ۸/ ۵۲ مترمربعی بر روی ۸ رقم خارجی در مقایسه با ارقام تجارتی ورامین و ساحل به عنوان شاهدو در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان انجام شد. در این طرح صفات درصد سبز، زودرسی و وزن ۲۰ غوزه و صفت میزان عملکرد مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. این طرح در دو سال اجراء گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین عملکرد تیمارها در دو سال از طریق آزمون دانکن نشان داد که ارقام ۴۳۲۰۰ ،Nazily-84 و Gukorva به ترتیب با متوسط عملکرد کل ۳۴۶۹ ، ۳۴۱۹ و ۳۴۰۹ بیشترین میزان عملکرد وش را به خود اختصاص داد و نسبت به ارقام تجارتی منطقه یعنی مهر و ورامین برتری خوبی نشان دادند