سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس احمدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدمهدی ادنانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم

چکیده:

پهنه های بیابانی و اراضی حاشیه کویرهای ایران که پوشیده از بوته های هالوفیت هستندنقش مهمی در تامین علوفه دام به عنوان مراتع زمستانه ایفا می نماید تعیین تولید قابل برداشت از علوفه مراتع یکی از مهمترین موضوعات و مسائل تعیین ظرفیت مرتع است بدین منظور دو قرق در مرتع بیابانی حوض سلطان قم ایجاد و در آنها تولید و مصرف علوفه در ماه های مختلف فصل چرا در دو سال متوالی به روش وزنی محاسبه گردید از نظر میزان تولید گونه هالوکنموم با ۶۴۲ و ۶۶۲ کیلوگرم درهکتار تولید علوفه در سالهای ۸۵و ۸۶ بیشترین سهم را به خود اختصاص داد گونه های خارشتر و اشنان در رتبه های بعدی قرا رداشتند همچنین از چهار گونه خوشخوراک و مورد چرای گوسفند زندی شامل Tamarix passerinoides Alhagi camelorum Halocnemum strobilaceum Seidlitzia rosmarinus دردو مرحله فنولوژیکی رشد رویشی و بذردهی نمونه برداری به عمل آمد نمونه ها پس از خشک و آسیاب شدن در آزمایشگاه با روشهای استاندارد مورد تجزیه قرارگرفتند و شاخصهای مهم کیفی از قبیل دیواره سلولی عاری از همی سلولز ADF، پروتئین خام CP انرژی متابولیسمی ME درصد ماده خشک قابل هضم DMD برای گونه های مختلف تعیین گردید.